مستند شوک

صحنه هایی كه هرگز حتی تصور هم نمی كردید

دیدن این مستند ها برای تمام خانواده های ایرانی ضروری است .

می دانید چند در صد جمعیت پایتخت

 عضو گروهای شیطان پرستی شده اند

و پارتی و ابتذال در میان دختران

http://baharestan.biz/uploads/image001.jpg

 

قیمت : 4000 تومان

       

آیا می دانید چند درصد جمعیت پایتخت عضو گروه های شیطانی هستند!!!

حقایق تلخ وتكان دهنده از جامعه امروز ایران باید به این مسائل آگاهی داشته باشید .

  مستند دختران آخرالزمان - ( پارتی و ابتذال در میان دختران)

شما حق دارید از مسائل پیرامونتان  همانطور كه هست مطلع شوید

با دیدن این مستند ها واقع بینانه به جامعه ای كه در آن زندگی می كنید نگاه خواهید كرد

http://baharestan.biz/uploads/1251978844.jpg

 

قیمت : 4000 تومان

         

دیدن این مستند برای تمام خانواده های ایرانی ضروری است .

شاید فرزند یا برادر و خواهر شما اسیر این دامها شوند

  مستند شوك - شیطان پرستی در تهران

آگاهی از جامعه رمز زندگی سالم

مستند قرمز ،موضوع قرمز ،چشمان قرمز  


http://baharestan.biz/uploads/9939.jpg

 

قیمت : 4000 تومان

       

شما حق دارید از مسائل پیرامونتان  همانطور كه هست مطلع شوید

برترین و جنجالی ترین مستند ایرانی

شاید فرزند یا برادر و خواهر شما اسیر این دامها شوند

پشته پرده زندگی مردمان این سرزمین را ببینید

http://baharestan.biz/uploads/714_143.jpg

 

قیمت : 4000 تومان

       

مستندی که در آن بی پرده به مشکلات گروه های شیطان پرستی

و عاقبت افرادی که در این گروه ها عضو می شوند پرداخته

و

حقایق تلخ وتكان دهنده از جامعه امروز ایران را نسبت به این موضوع به تصویر کشیده است


http://baharestan.biz/uploads/12222.gif

 

قیمت : 4000 تومان